Vårt partnerskap

Vårt

partnerskap

FEA-VEE kombinerar en blandning av partners som möjliggör interaktioner och utbyten mellan yrkesutbildningsleverantörer på olika nivåer och branschrepresentanter. Vårt partnerskap består av 12 partners från 6 europeiska länder (Grekland, Tyskland, Sverige, Bulgarien, Spanien och Rumänien).
Technical Institute of Heraklion Chamber

Heraklion Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce and Industry har lång erfarenhet inom oliak typer av yrkesutbildningar. Handelskammaren i Heraklion är en av de största handelskamrarna i Grekland. Den har mer än 20 000 medlemmar och har ett nära samarbete med Hellenic Mediterranean University of Crete, Kretas universitet och Kretas vetenskaps- och teknikpark. Detta har gett handelskammaren en lång erfarenhet av att arbeta med projektets målgrupper. Handelskammaren ger projketet vidare tillgång till en bredare målgrupp, både genom tillgång till företag på regional nivå samt möjligheten att sprida projektlösningar på europeisk nivå genom sitt nätverk av kontakter och intressenter. TIHC har omfattande erfarenhet av EU-finansierade projekt inom utbildning och yrkesutbildning och erbjuder kurser om entreprenörskap, finansieringsmöjligheter, jordbruk, cirkulär ekonomi etc. TIHC har under de senaste tre åren har varit MED, Erasmus+, ERUF, nationell finansiering, Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond etc.

Fthiotida Chamber

Fthiotida Chamber har sedan 1948 varit en offentligrättslig juridisk enhet, bestående av: köpare, hantverkare och yrkesverksamma i respektive handelssektor. Organisationen är belägen i Lamia och är medlem i EuroChambers. Fthiotida Chambers medlemsorganisationer är företag som är verksamma inom handel, förädling, tjänster och turism, för närvarande har organisationen cirka 9 500. Kammarens huvudsakliga mål är att bidra till utvecklingen av lämpliga villkor som säkerställer företagens tillväxt på regional nivå. Kammarens roll är i första hand en interventions-, argumentations- och rådgivningsroll.
Fthiotida Chamber utvecklar ständigt ett stort antal strategiska partnerskap på lokal, regional, nationell och internationell nivå, med hänsyn till de små och medelstora företagens utvecklingsintressen. Den strävar efter att vara en flexibel organisation genom att tillhandahålla viktiga tjänster och stöd till sina medlemmar.
Med utgångspunkt i medlemmarnas kollektiva intresse investerar kammaren i en kontinuerlig förbättring och berikning av tjänsterna, som omfattar följande:
- Statistiska rapporter om företagstyper och verksamheter inom Fthiotida.
- Rapporter om grekiska produkter som efterfrågas av utländska företag.
- Anordnar föreläsningar, konferenser och utbildningsseminarier för företagsledare i regionen.
- Erbjuder expertrådgivning.
- upprätthåller en databas med exportörer.
- Tillhandahåller information om import- och exportförfaranden.
- Ger information om internationella utställningar både i landet och utomlands.
- Samlar in och tillhandahåller information om utländska staters ekonomier och sätt att penetrera deras marknader.
- Ser till att medlemmarna informeras om tillkännagivanden - deklarationer - finansiella frågor - marknadsfrågor - skattefrågor.
- Främjar sina medlemsföretag genom sin internetportal.
Organisationens investeringar i humankapital via lärande, utbildning ökar mervärdet för dess företagsmedlemmar och hjälper dem att bli konkurrenskraftiga i dagens ekonomiska miljö. Organisationens mål är att tillhandahålla teoretisk och praktisk utbildning i frågor som rör ett sunt affärsengagemang och utveckling av nya personliga och yrkesmässiga färdigheter.
Fthiotida Chamber har stor erfarenhet av att organisera europeiska utbildning, rörlighetsprogram, och har genomfört ett antal program inom ramen för det europeiska programmet för livslångt lärande och människor på arbetsmarknaden (PLM) i sektorsprogrammet Leonardo da Vinci och senare Erasmus +.

AKMI Anonimi Ekpaideutiki Etairia

Institutet för yrkesutbildning AKMI är Greklands största tillhandahållare av yrkesutbildning och en av de sju största i Europa. Det grundades 1989 och är i dag verksamt i sju städer i Grekland (Aten, Pireus, Thessaloniki, Kreta, Larissa, Rhodos och Chalkida), vilket motsvarar nästan 60 % av den totala yrkesutbildningssektorn i landet. AKMI erbjuder eftergymnasial utbildning på EQF-nivåerna 3-5. Varje år registreras cirka 14 600 aktiva studenter i syfte att studera någon av de 107 specialiteterna vid mer än 340 laboratorier inom 14 olika sektorer.
Inom utbidlningar för modeindustrin har AKMI inrättat Greklands första skönhets- och modeskola i samarbete med de mest kända och erfarna skönhetsexperterna. Varje år deltar eleverna i stora modevisningar, evenemang och får på så sätt praktisk erfarenhet och en realistisk inblick i modebranschen. AKMI S.A. är ett av de tio modeinstitut i världen som valts ut för att skicka sina elever på studiebesök till Swarovski Manufaktur.
AKMI är bland annat partner i det europeiska nätverket för spetskompetens, som utvecklats av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen. Sedan 2020 har AKMI varit en nationell partner av den europeiska veckan för yrkeskunskaper i Grekland. Slutligen har AKMI tilldelats utmärkelsen "The most Innovative VET Provider in Europe" (den mest innovativa leverantören av yrkesutbildning i Europa) av EVSW 2022.

Barcelona Offical Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation

Barcelonas handelskammare för handel, industri, tjänster och sjöfart (BCC), är en sektorsövergripande representativ institution. BCC samlar ekonomiska aktörer från alla verksamhetssektorer. Institutionen representerar cirka 420 000 företag, inklusive egenföretagare, entreprenörer, små och medelstora företag och koncerner från staden Barcelona och dess ytterområden.
Bland sina företagstjänster och sin företagsverksamhet erbjuder BCC internationaliseringstjänster, handelsuppdrag, utbildning och kapacitetsuppbyggnad, IKT- och innovationsstöd, marknadsföringslösningar och stöd i samband med administrativa förfaranden (tillstånd, registrering, (digitala) certifikat osv.) I egenskap av handelskammare och organisation för företagsstöd stöder BCC små och medelstora företag, nystartade företag och entreprenörer inom mode-, detaljhandels- och textilsektorn i syfte att stärka företagens konkurrenskraft och locka till sig nya kunder, investerare. BCC har dessutom en långvarig expertis när det gäller att leverera företagsstödjande tjänster så som: innovation, IKT, internationalisering, marknadsföring, entreprenörskap med mera.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) är en offentlig institution för forskning och högre utbildning inom ingenjörsvetenskap, arkitektur, naturvetenskap och teknik och ett av de ledande tekniska universiteten i Europa. Varje år tar mer än 6 000 kandidat- och masterstudenter examen och över 500 doktorander examen. UPC har en hög sysselsättningsgrad bland akademiker: 93 % av dess utexaminerade är i arbete och 76 % hittar ett arbete inom tre månader. Den är rankad i de viktigaste internationella rankningarna.

EUROPEAN FASHION COUNCIL

European Fashion Council (EFC) är en icke-statlig organisation har befogenhet att företräda Europeiska unionen inom mode och modedesign världen över. Det är en sammanslutning av 20 länder som huvudsakligen är belägna i Europa. Organisationen grundades den 19 maj 2007 i House-Museum "Hindliyan" i Plovdivs gamla stad, Bulgarien, av följande 11 europeiska länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Ungern, Rumänien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Norge och Ukraina.

Plovdiv Chamber of Commerce and Industry

Plovdivs handels- och industrikammare (PCCI) grundades 1990 som en privat, icke-vinstdrivande juridisk organisation. PCCI är en ledande organisation för företagsstöd i den syd-centrala regionen i Bulgarien. Den tillhandahåller olika företagstjänster och konsultationer inom import/exportförfaranden, tullagstiftning, samt konsultationer kring administrativa och juridiska områden för företag och partners.
PCCI är en erkänd partner i ett antal internationella samarbetsprojekt och i olika lokala initiativ till förmån för näringslivet och samhället. Organisatonen grundades av och medlemar i olika ideella organisationer för att stötta turism, lokala livsmedel, kultur samt regional utveckling.
Handelskammaren organiserar aktivt evenemang för affärssamarbete inrikes och utrikes . PCCI anordnar seminarier och utbildningar inom områdena finansiering, innovation, hållbar ekonomi, digitalisering, hälsa och säkerhet i arbetslivet.

ROMANIAN FASHION COUNCIL

ROMANIAN FASHION COUNCIL -NGO, grundades 2015 i Bukarest-Rumänien, är involverad i produktionen av nationella och internationella modeevenemang och har kontakter med välkända och unga designers, klädtillverkare, leverantörer av råmaterial och tillbehör, forskningsinstitut och konstuniversitet. Romanian fashion council utbildar inom modedesign, produktion och marknadsföring av modekollektioner.
ROMANIAN FASHION COUNCIL -NGO - är medlem i EUROPEAN FASHION COUNCIL.

University of Art and Design Cluj-Napoca (UAD)

University of Art and Design Cluj-Napoca (UAD) är en offentlig institution för högre konstutbildning. UAD är en icke vinstdrivande organisation och bedriver sin verksamhet i enlighet med den nationella rättsliga ramen för utbildningsområdet och sektorn för offentliga institutioner utifrån bestämmelserna i universitetsstadgan. 2011 klassificerades UAD som ett universitet för undervisning och konstnärligt skapande.

ITKAM - Italienische Handelskammer für Deutschland

Italienska handelskammaren för Tyskland (ITKAM), som grundades 1911 är en ideell förening för företagare och yrkesverksamma, organisationen erkändes av den italienska regeringen den 1 juli 1970.

ITKAM är en bilateral förening som verkar på den italienska och tyska marknaden för att främja och öka de ekonomiska förbindelserna och samarbetet mellan företag i de båda länderna.

ITKAM finns i Tyskland med tre kontor i (Frankfurt, Berlin, Leipzig), utöver dessa finns flera representationskontor i Italien och ett kontor i Wien (ITKAM Austrian Desk).

VDMD - Netzwerk Deutscher Mode- und Textildesigner e.V.

VDMD är partners, visualiserare och konsulter som arbetar för dess medlemmar: solor . studenter . designers . industri . handel . föreningar . byråer . media . politik . VDMD analyserar, presenterar och intervjuar
aktuella och framtida trender, vidare utbildar dem medlemmarna, skolor, studenter vida mentorskapsmetoder, workshops, föreläsningar, seminarier, webbseminarier och direkt handledning. Organisaitonen är ansluten till den tyska designdagen (DT) - i det tyska kulturrådets (DKR) talarråd och fackkommittéer, i KünstlerSoziaKasses (KSK) rådgivande nämnd och i KSK:s överklagandekommitté, i rådet för konst och design (CKD), i förbundsregeringens allians för hållbara textilier och i relevanta juryer för designpriser.
VDMD har bland annat utmärkt sif genom att fått pris för:
Årets designer. Designers för hållbara kollektioner. Fashion.Courage.Man . Europeiska designambassadörer

SENSUS

Sensus studieförbund: Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samverkansparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning runt om i hela Sverige.

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor.

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.