Нашето партньорство

Нашето

партньорство

Проектът включва различни партньори, които ще допринесат за насърчаване на връзките и обмена между доставчиците на професионално обучение на различни нива и бизнеса. В него участват общо 12 партньора от 6 европейски държави – Гърция, Германия, Швеция, България, Испания и Румъния.

Technical Institute of Heraklion Chamber

Техническият институт на Търговско-промишлена палата в Ираклион предлага обучения, свързани с професионалното развитие на кадри, както и професионално обучение. Тя е една от най-големите търговски палати в Гърция. В нея членуват над 20 000 организации. Работи в тясно сътрудничество с Гръцкия средиземноморски университет на о.Крит, Критския университет и Научно-технологичния парк на о.Крит. Института има дългогодишен опит и експертни познания относно нуждите на целевите групи в региона, като същевременно подпомага достъпа до разширена целева група било чрез достъп до компании на регионално ниво, било чрез възможността за разпространение на проектни решения на европейско ниво, чрез своята мрежа от контакти и заинтересовани страни. TIHC има богат опит с проекти, финансирани от ЕС, свързани с образованието и професионалното обучение, и предлага курсове по предприемачество, меки умения, достъп до финансиране, селско стопанство, кръгова икономика и т.н. През последните 3 години работи по програми като MED, Еразъм+, ЕФРР, проекти с национално финансиране, фонд "Убежище, миграция и интеграция" на Европейския съюз и др.

Fthiotida Chamber

Камарата на Фтиотида функционира като юридическо лице на публичното право от 1948 г. и е сдружение на търговци, индустриалци, занаятчии и професионалисти от съответната префектура. Камарата е базирана в гр.Ламия и е член на Eurochambers. Членове на Камарата на Фтиотида са всички предприятия, занимаващи се с търговия, преработка, услуги и туризъм, които в момента наброяват около 9500. Нейната мисия е да подпомага развитието и растежа на бизнеса на регионално ниво. Ролята на Камарата е предимно интервенционна и консултативна.
Камарата на Фтиотида разработва и развива различни стратегически партньорства на местно, регионално, национално и международно равнище, като се води от интересите на МСП в региона. Тя се стреми да предоставя основни бизнес услуги в подкрепа на своите членове.
Ръководена от колективния интерес на своите членове, Камарата инвестира в непрекъснато подобряване и обогатяване на своите услуги, които включват:
- Статистически доклади относно видовете предприятия и дейности, разположени в префектура Фтиотида
- доклади за търсенето на гръцки продукти от чуждестранни фирми
- Организиране на лекции, конференции и семинари за обучение на ръководители на предприятията в региона
- предлага експертни съвети
- Поддържа база данни за износителите
- Предоставя информация относно процедурите за внос и износ
- Предоставя информация за международни изложения в страната и в чужбина
- Събира и предоставя информация за икономиките на чужди държави и начините за достъп до техните пазари
- Осигурява информация на своите членове относно - декларации - финансови въпроси - пазарни въпроси - данъчни въпроси
- Популяризира фирмите, членуващи в организацията, чрез своя интернет портал
Камарата насърчава инвестирането на фирмите в човешкия капитал чрез обучение през целия живот и специализация и им помага да останат конкурентоспособни в днешната икономическа среда. Нейната цел е да осигури теоретично и практическо обучение по различни бизнес теми, както и да насърчи развитието на нови лични и професионални умения.
Камарата има богат опит с европейски програми за мобилност и е реализирала редица проекти по европейската програма за учене през целия живот и PLM на секторната програма ""Леонардо да Винчи"", а по-късно и по програма ""Еразъм+"".

AKMI Anonimi Ekpaideutiki Etairia

Институтът за професионално обучение AKMI е най-големият доставчик на ПОО в Гърция и един от седемте най-големи в Европа. Основан е през 1989 г. и днес развива дейност в 7 града в Гърция (Атина, Пирея, Солун, Крит, Лариса, Родос, Халкида), което представлява почти 60% от целия сектор на ПОО в страната и осигурява следгимназиално образование на нива 3-5 от ЕКР. Всяка година приблизително 14 600 активни студенти се записват с цел да изучават една от 107-те специалности в повече от 340 лаборатории в 14 различни сектора.
В областта на обучението по мода AKMI S.A. създаде първото училище за красота и мода в Гърция, в сътрудничество с най-известните и опитни експерти по красота (ексклузивно сътрудничество с международно признатия моден дизайнер Vrettos Vrettakos). Всяка година неговите ученици участват в големи модни ревюта и събития, придобивайки практически опит и реалистична представа за модната индустрия. AKMI S.A. е един от 10-те модни института в света, избрани да изпращат своите обучаеми на учебни посещения в Swarovski Manufaktur.
Сред големите си постижения AKMI е партньор на Европейската мрежа за високи постижения, разработена от Европейската фондация за обучение. От 2020 г. насам заема позицията на национално звено за контакт на Европейската седмица на професионалните умения в Гърция. Притежава награда за ""Най-иновативният доставчик на професионално обучение в Европа"" от EVSW 2022.

Barcelona Offical Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation

Камарата на търговията, промишлеността, услугите и корабоплаването в Барселона (BCC), като междусекторна представителна институция, обединява икономически оператори от всички сектори на дейност. Тя представлява приблизително 420 000 организации/лица, включително самостоятелно заети лица, предприемачи, МСП и корпорации от град Барселона и близките райони.
Наред с бизнес услугите и корпоративната си дейност BCC предлага услуги за интернационализация, търговски мисии, обучения и изграждане на капацитет, подкрепа за ИКТ и иновации, маркетингови решения и помощ при административни процедури (разрешителни, регистрация, (цифрови) сертификати и др.) В качеството си на търговска камара и организация за подпомагане на бизнеса, ВСС оказва силна подкрепа на МСП, стартиращи предприятия и предприемачи от сектора на модата, търговията на дребно и текстила с цел засилване на тяхната конкурентоспособност и привличане на нов бизнес. Освен това тя има дългогодишен опит в предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса, вариращи от иновации, ИКТ, интернационализация, маркетинг, предприемачество и др

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Политическият университет на Каталуния - BarcelonaTech (UPC) е публична институция за научни изследвания и висше образование в областта на инженерството, архитектурата, природните науки и технологиите и е един от водещите технически университети в Европа. Всяка година се дипломират повече от 6000 студенти в бакалавърска и магистърска степен, над 500 докторанти и 3067 дипломанти в сферата на обучението през целия живот. UPC се отличава с висок процент на заетост на завършилите: 93% от завършилите работят, а 76% намират работа за по-малко от три месеца. Университетът е класиран в най-значимите международни класации.

Bulgaria - Bulgarian Fashion Association

Bulgarian Fashion Association is a cluster organization founded in 2019. BFA aims to support the fashion industry in Bulgaria and to integrate it in the European value chain through partnerships with other European organizations in the field of fashion and sustainability, innovations, R&D. Members of BFA are fashion designers and brands, clothing, accessories and shoes manufacturers, fashion universities, business support organizations and research centers. The organization provides services in the field of internationalization, marketing, support for sales, knowledge transfer, networking, information dissemination and collaboration.

Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (България)

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив е възстановена през 1990 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Тя е водеща организация в подкрепа на бизнеса в Южен Централен Район на България. Камарата предоставя различни бизнес услуги и консултации, свързани с процедурите по внос/износ на стоки, митническото законодателство, административни и правни въпроси, търсене на пазари и партньори, интернационализация на бизнеса.
Камарата е партньор в редица международни проекти и участва в разнородни местни инициативи в подкрепа на бизнеса в Пловдивски регион. Тя е учредител на няколко регионални организации с нестопанска цел в подкрепа на туризма, културното наследство и регионалното развитие.
Екипът на Камарата организира ежегодно бизнес събития от различен мащаб, бизнес мисии в чужбина, приема чуждестранни бизнес делегации, провежда семинари и обучения в области като здравословни и безопасни условия на труд, достъп до финансиране на бизнеса, иновациите, устойчивата икономика, цифровизацията, и други.

ROMANIAN FASHION COUNCIL

ROMANIAN FASHION COUNCIL - неправителствена организация, основана през 2015 г. в Букурещ, Румъния, участваща в организирането на национални и международни модни събития, установява връзка с известни и млади дизайнери, с производители на дрехи, с доставчици на суровини и аксесоари, с изследователски институти, с университети по изкуствата.
Основните усилия на екипа са насочени към цялостния процес на обучение в областта на модния дизайн, производството и популяризирането на модни колекции, които да бъдат изработени по най-високи стандарти, с високо ниво на иновативност и автентичност, с международен мащаб.
РУМЪНСКИ МОДЕН СЪВЕТ е член на ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕН СЪВЕТ.

University of Art and Design Cluj-Napoca (UAD)

Университетът за изкуство и дизайн в Клуж-Напока (UAD) е държавно висше учебно заведение в областта на изкуствата. UAD е юридическо лице в обществена полза с нестопанска цел. Подчинен на Министерството на националното образование и научните изследвания, UAD функционира в съответствие с националната правна рамка, специфична за сферата на образованието и сектора на публичните институции и съгласно разпоредбите в Устава на университета. След класификацията през 2011 г., UAD е класифициран като университет за преподаване и художествено творчество.

ITKAM - Italienische Handelskammer für Deutschland

Италианската търговска камара за Германия (ITKAM), създадена през 1911 г. съгласно германското законодателство като сдружение с нестопанска цел на предприемачи и професионалисти, е призната от италианското правителство със закон от 1.7.1970 г., № 518.

ITKAM е двустранно сдружение, което работи на италианския и германския пазар с цел да насърчава и разширява икономическите отношения и сътрудничеството между дружествата в двете страни.

ITKAM присъства в Германия с три оперативни офиса (Франкфурт, Берлин, Лайпциг), няколко представителни офиса в Италия и бюро във Виена (ITKAM Austrian Desk).

Netzwerk Deutscher Mode- und Textildesigner e.V.

Ние сме партньори, визуализатори, консултанти
за нашите членове . училища . студенти . дизайнери . индустрия . търговия . асоциации . агенции . медии . политици.
Ние анализираме, представяме, интервюираме
настоящи и бъдещи тенденции с екипи на TrendResearchTeam, сезонните Future.Concepts, Color.Cards и Trend.Pulse седмични подкастове и правим срещи в международен мащаб. Членове и партньори сме на търговски панаири.
Обучаваме чрез mentoring.lab и работни срещи, лекции, семинари, модули, уебинари, уроци, дни за трансфер на знания.
Ние сме свързваща точка в Германския ден на дизайна (DT) - в съвета на лекторите и в специализираните комисии на Германския културен съвет (DKR), в консултативния съвет на KünstlerSoziaKasse (KSK) и в апелативната комисия на KSK, в Съвета за изкуство и дизайн (CKD), в Алианса за устойчив текстил на федералното правителство и в съответните журита за награди за дизайн.
Отличаваме
Дизайнер на годината. Дизайнери за устойчиви колекции. Fashion.Courage.Man. Посланици на европейския дизайн
#ГОВОРИМ В ЕДИН ГЛАС.

SENSUS

Sensus studieförbund: Sensus е учебен съюз, който подкрепя групи и сдружения в цялата страна чрез педагогически методи. Целта му е да подпомогне груповото обучение и развитие. Sensus подкрепя групите въз основа на техните нужди, но също така допринася за създаването на мрежи, както на местно, така и на национално равнище.