За проекта

За

проекта

Проектът води началото си от появата на недостиг на квалифицирани служители в сектора на модата и текстила. Поради масово затваряне на фирми през последните години, секторът е загубил силата си да привлича млади хора и в резултат на това работещите текстилни компании срещат огромни затруднения да намерят нови специалисти с добро ниво на владеене на ИКТ.

От друга страна, проектът отговаря на необходимостта от въвеждане на зелени и устойчиви технологии и мерки в текстилната индустрия. Модният сектор се счита за един от най-силно замърсяващите околната среда сектори, от части поради тенденцията за бързо производство на облекло, открояваща се ярко през последните години в отговор на нарастващото потребление.

Фирмите и особено новопостъпващите служители трябва да развиват повече познания и умения за устойчива мода и зелени технологии/практики, с цел да се стартира налагащата трансформация в сектора. Тези компетенции следва да бъдат придобивани още по време на професионалното им обучение и следването им в университета, за да може текстилната индустрия да започне да намалява своя отпечатък върху околната среда при производствените си процеси и впоследствие при генерирането на отпадъци.

Цели

Проект FEA-VEE допринася за привличане на повече млади хора в сектор текстил, облекло и мода, и оттам за създаване на нова работна сила, притежаваща необходимите професионални знания и умения, налагани от съвременния пазар на труда, която да е ползвала методите за обучение на работното място  и стажуване директно във фирмите от този сектор.

Освен това, проектът цели да разработи по-зелени и устойчиви икономически модели в сектора, както и да насърчи ценности като етичност и лоялност.

В по-широк аспект, проектът ще разработи предложение за реформа на политиките в посока към зелено предприемачество с цел да въведе устойчивост в бизнес планирането, като подкрепи предприемачеството чрез стартъп модели и инкубатори, както и като акцентира върху развиване на предприемачески умения и познания в етапите от образованието на младежите, и активно насърчи методите за учене през целия живот след това.

Сред предвидените по проекта дейности са: разработването на иновативни материали за обучение на учители и обучаващи специалисти в сектора; създаване на платформа за транснационално сътрудничество, която да свърже  ползвателите на услугата за професионално обучение със стажантските програми в цяла Европа, както и организиране на краткосрочни курсове за мобилност на учащи се /в Германия и Испания/.

Проектът набелязва следните целеви групи: